Úvod » Zprávy z výboru klubu

Stanovy spolku Fotbalový klub Kovofiniš Ledeč nad Sázavou z.s.

publikováno 26.03.2016

Stanovy spolku

Fotbalový klub Kovofiniš Ledeč nad Sázavou z.s.

 

 

I.

Základní ustanovení

 

 1. Spolek je samostatným, nepolitickým a dobrovolným svazkem členů, který rozvíjí svou činnost na demokratických principech v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky a těmito stanovami.
 2. Posláním spolku je přispívat vlastní činností k dosahování obecného blaha a být tak veřejně prospěšným ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 3. Název spolku je „Fotbalový klub Kovofiniš Ledeč nad Sázavou z.s.“.
 4. Spolek používá oficiální zkratku „FK Kovofiniš Ledeč n/S. z.s.“.
 5. Sídlem spolku je Havlíčkova ul. 585, 584 01 Ledeč nad Sázavou
 6. IČO spolku 26553783
 7. Spisová značka L9593 u Krajského Soudu Hradec Králové
 8. Spolek využívá při své činnosti znak fotbalového klubu, základní barvy jsou černo bílé
 9. Spolek je řádným členem FAČR se všemi právy a povinnostmi plynoucími z jeho stanov.

 

 

II.

Účel spolku

 

 1. Účelem spolku je podpora výkonu sportovní činnosti, konkrétně pak zabezpečení rozvoje fotbalu v Ledči nad Sázavou, její organizace, řízení, propagace a další úkoly s tím související.
 2. Hlavní činností spolku je soubor činností přímo naplňujících účel spolku, spolek zejména:
  1. zabezpečuje rozvoj fotbalu v Ledči nad Sázavou.
  2. zajišťuje sportovní výchovu vlastních hráčů od nejmladší věkové kategorie a zvyšování kvalifikace odborných pracovníků,
  3. zastupuje zájmy fotbalu a zájmy svých členů v jednání se státními orgány a jinými organizacemi,
  4. podílí se na získávání finančních prostředků a materiálních prostředků k zajištění své činnosti a k částečnému zajištění prostředků na činnost pro členy spolku,
  5. vydává vnitřní předpisy,
  6. účast v soutěžích ČMFS,
 3. Vedlejší činností spolku může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti spolku nebo v hospodárném využití spolkového majetku.

 

 

III.

Členství

 

 1. Členy spolku se mohou stát fyzické osoby, občané České republiky i cizinci.
 2. Spolek vede seznam svých členů.    
 3. O přijetí člena rozhoduje výkonný výbor na základě písemné přihlášky, ve které uchazeč o členství vyjádří souhlas se stanovami a ostatními předpisy spolku. Přihláška uchazeče mladšího 15 let musí obsahovat také podpis jednoho z jeho zákonných zástupců.
 4. Členství vzniká rozhodnutím výkonného výboru o přijetí za člena.
 5. Valná hromada spolku může udělit čestné členství fyzickým osobám, které přispěly k všestrannému rozvoji spolku.
 6. Členství ve spolku zaniká:
  1. vyloučením
  2. písemným projevem vůle o vystoupení,
  3. nezaplacením členského příspěvku ani v dodatečné přiměřené lhůtě určené v písemné výzvě k zaplacení, ačkoli byl člen na tento následek ve výzvě upozorněn,
  4. úmrtím člena,
  5. zánikem spolku.
 7. Zánik členství vystoupením nastává dnem doručení písemného oznámení člena o vystoupení ze spolku.
 8. Zánik členství nezaplacením členského příspěvku v dodatečné přiměřené lhůtě určené v písemné výzvě k zaplacení, ve které byl člen zároveň na tento následek upozorněn, nastává posledním dnem této lhůty.

 

IV.

Vyloučení člena ze spolku

 

 1. Členství ve spolku zaniká okamžikem rozhodnutí výkonného výboru spolku o vyloučení.
 2. Důvody pro vyloučení člena ze spolku jsou:
  1. dlouhodobá nečinnost člena,
  2. hrubé poškozování dobré pověsti spolku,
  3. opakované neplnění členských povinností podle stanov a interních předpisů spolku, resp. podle zákona,
  4. ohrožování nebo maření plnění cílů spolku.
 3. Za dlouhodobou nečinnost se považuje nečinnost přesahující 1 rok, přičemž za nečinnost se považuje zejména neúčast na jednání orgánů spolku a jejich hlasování.
 4. Pokud došlo k zániku členství ve spolku dle tohoto článku, nemá bývalý člen spolku právo na vrácení, ani částečné, členského příspěvku, který již byl za příslušný kalendářní rok uhrazen.
 5. Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí výkonného výboru v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala valná hromada spolku. Valná hromada zruší rozhodnutí výkonného výboru, odporuje-li vyloučení zákonu nebo těmto stanovám.

 

 

V.

Práva a povinnosti členů

 

 1. Členové spolku mají zejména právo:
  1. podílet se dle svých osobních schopností na činnosti spolku,
  2. účastnit se sportovních a dalších aktivit spolku a využívat k tomu sportovní a další zařízení spolku,
  3. hlasovat na valné hromadě,
  4. navrhovat své zástupce do orgánů spolku,
  5. volit a být volen do orgánů spolku za předpokladu plné svéprávnosti,
  6. obracet se na orgány spolku se svými podněty, návrhy a připomínkami,
 2. Členové spolku jsou povinni zejména:
  1. dodržovat stanovy a vnitřní předpisy spolku, řídit se rozhodnutími valné hromady a dalších orgánů spolku,
  2. aktivně se podílet na práci a rozvoji spolku,
  3. aktivně se podílet na sportovních a dalších činnostech spolku a vynakládat maximální úsilí k naplňování účelu spolku,
  4. dodržovat kázeň, zásady demokratické morálky a respektovat vzájemnou úctu a důstojnost mezi členy spolku,
  5. usilovat o dobré jméno spolku a šetřit a chránit majetek, který slouží k zabezpečení spolkové činnosti,
  6. řídit se při výkonu sportovní činnosti stanovami a vnitřními předpisy fotbalového svazu,
  7. při výkonu sportovní činnosti dodržovat antidopingové předpisy, zejména pak ustanovení Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice vydanou Antidopingovým výborem České republiky a v rámci mezinárodní sportovní činnosti ustanovení antidopingových předpisů příslušných mezinárodních asociací,
  8. řádně platit stanovené příspěvky a další finanční povinnosti vyplývající z rozhodnutí orgánů spolku, smluv a vnitřních předpisů spolku.
 3. Čestní členové spolku mají stejná práva a stejné povinnosti jako ostatní členové spolku vyjma práva hlasovat na valné hromadě a volit do orgánů spolku a povinnosti platit stanovené příspěvky a další finanční povinnosti vyplývající z rozhodnutí orgánů spolku, smluv a vnitřních předpisů spolku. Čestní členové se mohou účastnit zasedání valné hromady i zasedání jiných orgánů spolku s hlasem poradním.
 4. Orgány spolku mohou vnitřními předpisy rozšířit práva a povinnosti členů, a to v souladu se stanovami, právním řádem České republiky. Při ukládání povinností členům spolku dbají orgány spolku zejména na to, aby jimi nezasahovaly v nepřiměřeném rozsahu do legitimních subjektivních zájmů jednotlivých členů a spolku jako celku.

 

 

VI.

Orgány spolku

 

Orgány spolku jsou:

 1. Valná hromada
 2. Výkonný výbor
 3. Kontrolní komise,

 

 

VII.

Valná hromada

 

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
 2. Valnou hromadu svolává předseda spolku nejméně jednou za rok. Den, místo konání a program zasedání oznámí předseda spolku členům vyvěšením pozvánky na internetových stránkách spolku nejméně tři týdny před termínem valné hromady.
 3. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat místo, čas a program jednání valné hromady.
 4. Valnou hromadu řídí předseda spolku, případně jiný člen výkonného výboru pověřený předsedou.
 5. Valná hromada je usnášeníschopná za účasti nejméně nadpoloviční většiny všech svéprávných členů spolku. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů s hlasem rozhodujícím.
 6. Účastníkem valné hromady s hlasem rozhodujícím je každý člen spolku, který je v den konání valné hromady plně svéprávný.
 7. Vyhotovení zápisu z jednání valné hromady zajišťuje předseda spolku.
 8. Valná hromada rozhoduje o těchto záležitostech:
  1. schvaluje stanovy spolku, jejich doplnění a změny,
  2. volí členy výkonného výboru a členy kontrolní komise.
  3. uděluje čestné členství fyzickým osobám, které přispěly k všestrannému rozvoji spolku,
  4. projednává zprávu výkonného výboru o stavu spolku a jeho činnosti v uplynulém období,
  5. schvaluje výsledek hospodaření spolku za předchozí účetní období,
  6. schvaluje návrh hospodaření spolku pro nadcházející účetní období,
  7. rozhoduje o výši členského a jiných finančních příspěvků členů spolku a o jejich splatnosti, v odůvodněných případech může valná hromada úhradu členského či jiného finančního příspěvku členovi prominout,
  8. rozhoduje o zrušení spolku a jeho likvidaci.
 9. Jestliže o to výkonný výbor písemně požádá alespoň 1/3 svéprávných členů spolku nebo o tom výkonný výbor rozhodne, může být svolána mimořádná valná hromada. Předseda spolku svolá mimořádnou valnou hromadu do jednoho měsíce poté, kdy nastala alespoň jedna ze skutečností uvedených v předchozí větě. Mimořádná valná hromada je oprávněna rozhodovat o všech záležitostech spadajících do působnosti valné hromady.

 

 

 

VIII.

Výkonný výbor

 

 1. Výkonný výbor je výkonným orgánem spolku, který řídí činnost spolku v souladu se zákonem a těmito stanovami.
 2. Členy výkonného výboru volí valná hromada na funkční období 4 let. Výkonný výbor volí ze svého středu předsedu a místopředsedu (sekretáře) na stejně dlouhé období. Výkonný výbor má 5 členů.
 1. Mandát člena výkonného výboru zaniká:
  1. uplynutím období, na nějž byl zvolen,
  2. vzdáním se mandátu,
  3. odvoláním valnou hromadou,
  4. úmrtím.
 1. V případě zániku mandátu některého z výkonného výboru může výkonný výbor namísto něj kooptovat nového člena, přičemž tato kooptace musí být schválena na nejbližším příštím zasedání valné hromady.
 2. Členové výkonného výboru volí ze svého středu předsedu a místopředsedu (sekretáře) na stejně dlouhé období a mohou je také odvolat. Výkonný výbor má 5 členů.
 3. Předseda a místopředseda spolku jsou statutárními zástupci, zastupují spolek navenek a každý může podepisovat materiály samostatně, kromě materiálů-faktur, které se týkají financování spolku v částce přesahující hodnotu 25000,-Kč. Tyto musí být podepsány předsedou a místopředsedou spolku.  Podpisy za spolek musí být připojeny k natištěnému nebo napsanému názvu spolku.
 4. Členové výkonného výboru jsou povinni vykonávat svoji činnost ku prospěchu účelu spolku a s ohledem na jeho zájmy. Členové výkonného výboru jsou povinni se účastnit všech jednání výkonného výboru a aktivně se podílet na činnosti spolku.
 5. Jednání výkonného výboru svolává jeho předseda resp.  místopředseda) dle potřeby. Výkonný výbor musí být svolán, požádá-li o to nadpoloviční většina jeho členů.
 6. Výkonný výbor je usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů. Pro přijetí rozhodnutí výkonného výboru je nutná nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedy spolku. Předseda spolku může podle potřeby přizvat na zasedání výkonného výboru hosty.
 7. Zasedání výkonného výboru lze nahradit rozhodováním všech členů spolku per rollam (písemně).
 8. Výkonnému výboru náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu spolku.

 

 

IX.

Kontrolní komise

 

 1. Kontrolní komise je orgánem spolku pro dohled nad řádným spravováním záležitostí spolku.
 2. Kontrolní komise má tři členy, kteří jsou voleni valnou hromadou na funkční období čtyř let. Volba členů kontrolní komise je tajná s tím, že zvoleni jsou ti kandidáti, kteří získají nadpoloviční většinu hlasů členů spolku přítomných na volební valné hromadě. Zvolení členové kontrolní komise ze svého středu zvolí předsedu.
 3. Kontrolní komise se schází dle potřeby, nejméně však jednou do roka. Ze svých schůzí pořizuje zápisy. Kontrolní komise je nezávislá na ostatních orgánech spolku.
 4. Členem kontrolní komise může být pouze plně svéprávný člen spolku.
 5. Mandát člena kontrolní komise je neslučitelný s členstvím ve statutárním orgánu spolku, funkcí likvidátora spolku a dále v rozhodčí komisi spolku, je-li zřízena.
 6. Mandát člena kontrolní komise zaniká:
  1. uplynutím období, na nějž byl zvolen,
  2. vzdáním se mandátu,
  3. odvoláním členskou schůzí,
  4. úmrtím.
 1. Komise je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň dvou svých členů a k přijetí rozhodnutí či stanoviska je zapotřebí souhlasu alespoň dvou členů. Klesne-li počet členů kontrolní komise pod dva, bude zvolena nová kontrolní komise na nejbližší členské schůzi, pravomoci kontrolní komise do tohoto okamžiku přechází na nejstaršího člena spolku, který není současně v pozici osoby uvedené v odst. 5 tohoto článku.
 2. Kontrolní komise má tyto pravomoci:
  1. vyjadřuje se k návrhu rozpočtu pro příslušné účetní období.
  2. průběžně přezkoumává hospodaření spolku a k tomuto účelu si může vyžádat prostřednictvím svého předsedy, popř. jiného zmocněného člena kontrolní komise, veškeré účetní doklady i jiné dokumenty, popř. ústní či písemné vysvětlení. Celkový přezkum hospodaření vykonává kontrolní komise jednou ročně a podává o něm zprávu na každé řádné členské schůzi za období jí předcházející, popř. je-li k tomu vyzvána svolavatelem mimořádné členské schůze, činí tak i na mimořádné členské schůzi;
  3. dohlíží nad řádným uplatňováním těchto stanov v rámci spolkové činnosti a zjistí-li nedostatky, navrhne členské schůzi či statutárnímu orgánu opatření k nápravě;
  4. dohlíží nad dodržováním veškerých zákonů a dalších obecně závazných právních předpisů, stejně jako nad dodržováním předpisů národní sportovní asociace a zjistí-li nedostatky, navrhne členské schůzi či statutárnímu orgánu opatření k nápravě.

 

 

 

XI.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou dne …….. a nabyly účinnosti okamžikem jejich schválení.
 2. V případě, že jakékoli ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto stanov.

 

Komentáře

Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.

V diskuzi není zatím žádný příspěvek

Aktualita

Informace o využívaných dotacích
Fotbalový klub Kovofiniš Ledeč nad Sázavou v roce 2017 využil následující finanční dotace od MŠMT, FAČR a ČÚS Dotace č. ID 002138.0009 ČUS ...

Kalendář akcí

« 09 / 2023 »
Po Út St Čt So Ne
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Nejbližší akceTento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Astratex.cz - Svůdné spodní prádlo nejen pro vášnivé večery